КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail: petrenko@ipdo.kiev.ua

Телефон: (044) 400-22-77

Google Академія

Професор кафедри інформатики та обчислювальної техніки,
доктор фізико-математичних наук, професор

E-mail: ensh@ukr.net

Телефон: (044) 400-22-77

Доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки,
кандидат фізико-матиматичних наук, доцент

E-mail: ylvv53@ukr.net

Телефон: (044) 400-22-77

Доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки,
кандидат економічних наук, доцент

E-mail: yarkovoy@ipdo.kiev.ua
Телефон: 
(044) 400-22-77

Науковці України

Google Академія

Старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної техніки

E-mail: vitabond@ipdo.kiev.ua

Телефон: (044) 400-22-77

Старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної техніки

E-mail: arabulitv@gmail.com

Телефон: (044) 400-22-77

Лаборант кафедри інформатики та обчислювальної техніки

E-mail: iot_ipdo@ukr.net

Телефон: (044) 400-22-77

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
kudrenko.jpeg
КУДРЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
завідуюча лабораторією
vusatuk_sm.jpg
ВУСАТЮК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
провідний інженер
poluckiy_sm.png
ПОЛУЦЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
провідний інженер
ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Кафедра інформатики та обчислювальної техніки здійснює освітню діяльність шляхом підвищення кваліфікаційного рівня слухачів за спеціальностями 123 Комп´ютерна інженерія та 126 Інформаційні системи та технології.
Від моменту свого заснування кадровий склад кафедри, напрями її навчальних, методичних та наукових інтересів визначалися як потребами галузі, так і ходом світового та внутрішнього розвитку засобів обчислювальної техніки і відповідного програмного забезпечення.
Кафедра має досвід навчання та підвищення кваліфікації різних категорій населення: школярів старших класів середньої школи, студентів вищих навчальних закладів, керівних працівників та спеціалістів агропромислового комплексу, тимчасово незайнятого населення.
Бути на крок попереду інформаційних запитів галузевих структур (починаючи від апарату управління галуззю до найвіддаленіших спеціалізованих підприємств з усієї України), визначати й оперативно задовольняти потреби у підготовці кваліфікованих користувачів інформаційних застосувань — таким є стратегія і покликання цього навчального підрозділу.
Традиційно слухачами кафедри є практично всі категорії працівників: від керівників підприємств, їхніх заступників, фахівців з фінансів і права (бухгалтерів, плановиків, обліковців, юристів) до співробітників канцелярій, архівів та відділів кадрів, спеціалістів з реклами та зв'язків із громадськістю, бібліотекарів, архівістів, літературних та художніх редакторів, коректорів. Велика частка навчального процесу на кафедрі приділяється підвищенню кваліфікації наукових працівників та аспірантів науково-дослідних інститутів і установ агропромислового комплексу, викладачів вищих закладів освіти різного рівня акредитації в частині інформаційних технологій, зокрема, використання сучасних програмних продуктів для підвищення рівня компетентності наукових працівників та їх продуктивності праці.
Освітній процес здійснюється у формі аудиторних занять (лекцій, практичних, лабораторних занять), групових та індивідуальних консультацій, занять у виробничих умовах на передових виробничих підприємствах і установах міста Києва і області. Варіація і поєднання форм навчання сприяє отриманню кращого результату, оскільки надає можливість слухачам порівняти свій досвід з досвідом колег, проаналізувати помилки у сфері своєї професійної діяльності задля їх уникнення у майбутній роботі.
Навчальні програми для слухачів інституту оптимально поєднують питання теорії та практики, враховують вимоги замовників.

Навчання слухачів здійснюється за:
 • Освітніми (освітньо-професійними) програмами;
 • Програмами короткострокових тематичних семінарів (обсяг – до 72 год. навчальних занять);
 • Програмами цільового навчання (обсяг – до 144 год. навчальних занять).
Освітні (ОП) та освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації (ОПП ПК) розроблені в інституті відповідно до потреб певної категорії працівників (професії або групи споріднених професій), визначених на основі кваліфікаційних характеристик керівників, професіоналів та фахівців підприємств з урахуванням думки роботодавців та досвіду спілкування викладачів зі слухачами. Тривалість навчання за програмою становить зазвичай два тижні занять (108 год. робочого часу слухача) і завершується контрольним заходом (іспит, або захист випускної роботи). Слухач, який успішно опанував освітньо-професійну програму отримує свідоцтво інституту про підвищення кваліфікації.

Кафедрою пропонуються такі освітні та освітньо-професійні програми:

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін, що є освітніми компонентами ОП (ОПП), або складовими програм цільового навчання та семінарів:

 • Підготовка виробничих, навчально-методичних, наукових та довідкових матеріалів і посібників до опублікування в сучасному електронному вигляді.
 • Інформаційна безпека у комп'ютерних системах.
 • Автоматизовані системи проектування.
 • Статистичний аналіз, планування експерименту та імітаційне моделювання.
 • Побудова та аналіз електронної географічної карти.
 • Географічний та просторовий аналіз даних.
 • Комп'ютеризований бухгалтерський облік на підприємствах різної форми власності.
 • Створення сучасних презентаційних матеріалів.
У разі необхідності більш глибокого вивчення предмета навчальна дисципліна може бути предметом вивчення окремого семінару.

Окрім навчання за освітніми і освітньо-професійними програмами кафедра пропонує широкий спектр програм цільового навчання та тематичних семінарів. Зокрема, користуються попитом фахівців такі семінари:
 • Аналіз та візуалізація даних в Microsoft Excell.
 • Професійна робота з електронними таблицями.
 • Сучасні методи обробки текстової інформації для наукових працівників.
 • Використання мобільних комунікаційних пристроїв у науковій діяльності.
 • Використання сучасних програмних засобів для створення презентаційних матеріалів.
 • Математико-статистичний аналіз у наукових дослідженнях з використанням засобів MATHCAD ТА MS EXCEL.
 • Побудова електронних карт засобами ArcGIS.
 • Використання сервісів Google у роботі наукових працівників.
 • Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку засобами програми 1С:Бухгалтерія.
 • Сучасні засоби автоматизації облікового процесу на підприємствах України.
 • Професійна робота з СКБД Microsoft Access.
 • Автоматизація виготовлення проектної документації.
 • Використання 3D-технологій для проектування тривимірних конструкцій.
 • Відкрите програмне забезпечення на основі LinuxUbuntu. Комп’ютерний дизайн в 3dsMax (професійний курс).
 • Використання бібліографічного контент-менеджера ZOTERO в науковій роботі.
Кафедра бере участь у науковій роботі в рамках затверджених наукових напрямів для інституту:
 • Підвищення ефективності використання сучасного програмного забезпечення для потреб харчової і переробної промисловості.
 • Дослідження ефективності інноваційного розвитку харчової та переробної промисловості України під впливом викликів неоекономіки.
 • Удосконалення технологічного та енергетичного обладнання підприємств харчової і переробної промисловості, розроблення високоефективних технологій переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів.
Протягом останніх 10 років кафедра працювала над такими науковими темами:
 • Підвищення ефективності документування інформації в конструкторських та інженерних документах (2008–2012рр.);
 • Підвищення ефективності документування інформації засобами графічних додатків у відкритому програмному середовищі (2008–2012 рр.);
 • Документування наукової інформації та автоматизація наукових досліджень (2008–2012 рр.);
 • Підвищення ефективності документування інформації засобами графічних та анімаційних додатків (2008–2012рр.);
 • Використання технологій глобальних мереж для підвищення ефективності документування інформації (2008–2012рр.);
 • Використання серверних технологій для підвищення ефективності докум-ен¬то¬обігу в інформаційному просторі організації (2013-2018рр.);
 • Документування наукової інформації та автоматизація наукових досліджень(2013–2018 рр.).
 • Підвищення інтерактивних та дидактичних показників комп’ютеризованих навчальних курсів з бухгалтерського обліку (2013–2018 рр.).
 • Підвищення ефективності документування інформації засобами геоінформаційних систем (2013–2018 рр.).
 • Дослідження дидактичних показників навчальних комп’ютерних програм (2013–2018 рр.).
 • Дослідження задач про розповсюдження електромагнітопружних хвиль в тілах з ускладненими фізико-механічними властивостями (2013–2018 рр.).
Щороку працівники кафедри публікують наукові статті та тези доповідей, приймають участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

Сьогодні одним із важливих напрямів наукової роботи кафедри є комплексні дослідження модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища, що передбачає впровадження і використання у навчальному процесі систем електронного управління навчальним процесом (LMS), систем управління курсами (CMS) та віртуальним навчальним середовищем (VLE), тобто платформ для навчання, які надають викладачам, слухачам та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.Враховуючи нагальну потребу сучасного суспільства у постійному отриманні нових додаткових знань та навичок і необхідністю навчатися без відриву від виробництва, отримання освіти людьми з обмеженими можливостями та тими, що перебувають за кордоном, постає необхідність впровадження у навчальний процес нових сучасних засобів навчання, які ґрунтуються на використанні специфічних освітніх технологій у поєднанні із сучасними методиками навчання та технічними засобами зв’язку і передачі інформації.

Таку можливість надає електронна форма навчання, яка має ряд беззаперечних переваг. Зокрема, слухач може навчатися у зручний для нього час, звичному оточенні та у відносно автономному темпі, адже електронне навчання здійснюється завдяки інформаційно-освітнім технологіям і системам комунікації.

Основним елементом системи електронного навчання є електронний портал, на якому розміщені курси, що містять текстову та мультимедійну інформацію (аудіо і відео матеріали), тестові завдання. У систему інтегровано форум для спілкування і обговорення завдань, також за допомогою вбудованих засобів існує можливість проведення наукових відео-конференцій, у тому числі й міжнародних.

Можливості системи електронного навчання:Також сучасні системи електронного навчання мають можливість використання мобільних комунікаційних пристроїв для доступу до всіх вище перелічених можливостей за допомогою спеціально розроблених мобільних додатків, що робить дані системи ще більш зручними і автономними у використанні.

Переваги системи електронного навчання:

 1. Петренко А.Я. Использование алгоритма расчета составных конструкций для проектирования объектов энергомашиностроения. V Всесоюзная конференция по статике и динамике пространственных конструкций: Тезисы докладов. Киев, КИСИ, 1985. С. 150.
 2. Вусатюк А.І., Петренко О.Я. Переведення паперового архіву технічної документації в електронну форму: Збірник наукових праць Інституту післядипломної освіти НУХТ. Київ, 2004. С. 12–115.
 3. Персональний комп’ютер у сільській раді/ Бібліотека сільського голови: Арабулі Т.В., Вітвіцький В.В. та інші : Наукове видання НДІ «Украгропромпродуктивність». Київ, 2004. 94 с.
 4. Герасин А.И., Петренко А.Я. Методика обучения программированию на языке VBA: III International Scientific-Practical Conference “Information Control Systemsand Technologies” (23-25 september 2014. Odessa). Матеріали конференції. Київ, 2014.
 5. Герасін О.І., Петренко О.Я. Використання графічних програм в викладанні курсу прикладна математика: VI International Scientific- Practical Conference “Information Management Systems and Technologies” (20-22 september 2017. Odessa ). Одеса, 2017. С. 43–45. Матеріали конференції. Київ, 2017.
 6. Бондаренко В.В., Петренко О.Я. Сучасна інформаційно-бібліотечна система – запорука високоефективної роботи бібліотеки навчального закладу. XIII Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів, присвячена 100-річчю від часу створення у складі міністерства земельних справ - вченого і сільськогосподарської освіти (нині Національна академія аграрних наук України), (м. Київ, 18 травня 2018 р.): Матеріали конференції. Київ, 2018.
Для підприємств харчової галузі кафедра пропонує співпрацю у таких питаннях:
 • Надання консультацій з питань використання інформаційних технологій в виробничій діяльності.
 • Розробка, модернізація та супроводження програмного забезпечення.
 • Надання допомоги в документуванні наукової інформації та автоматизації наукових досліджень.
 • Надання допомоги в розробці електронних навчальних посібників.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК КАФЕДРИ
sadovenko_informatika.jpg
ztitul_col_site.jpg
КУРСИ