НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність в Інституті післядипломної освіти НУХТ здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України і нормативних документів, розроблених Інститутом на його основі, зокрема положення «Про науково-дослідну роботу в ІПДО НУХТ». З нормативною базою наукової діяльності можна ознайомитися за посиланням: https://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/normativn-dokumenti

Виконання наукової роботи професорсько-викладацьким складом Інституту спрямоване на досягнення важливих для Інституту і суспільства в цілому цілей, зокрема:
 • Забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва шляхом участі у глобальному науково-інформаційному обміні.
 • Забезпечення сучасного рівня наукового та науково-методичного супроводу навчального процесу з підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців підприємств агропромислового комплексу України.
 • Впровадження теоретичних та практичних результатів досліджень шляхом їх передачі замовникам відповідно до укладених договорів та публікації наукових монографій і статей тощо.
Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та тенденцій розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України пріоритетними напрямами наукових досліджень ІПДО НУХТ є:
 1. Підвищення ефективності управління у харчовій та переробній промисловості України на основі дослідження процесів трансформації виробництва в умовах глобалізації економіки.
 2. Підвищення ефективності використання сучасного програмного забезпечення для потреб харчової і переробної промисловості.
 3. Розроблення високоефективних технологій переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів, удосконалення технологічного та енергетичного обладнання підприємств харчової і переробної промисловості.
 4. Розроблення нових харчових продуктів підвищеної споживчої цінності із застосуванням нетрадиційної сировини.
 5. Поліпшення вітчизняної сировинної бази харчової та переробної промисловості шляхом розроблення і впровадження прогресивних аграрних технологій та заходів екологічного контролю.
 6. Дослідження чинників та розроблення заходів з підвищення рівня культури виробництва, безпечності продукції та безпеки праці в галузях харчової і переробної промисловості.
Окрім роботи у межах робочого часу викладачів Інституту (конкурентоспроможні прикладні розробки та технології за визначеними пріоритетними напрямами), наукова робота здійснюється також в ініціативному порядку (пошукові дослідження) та шляхом участі в інтегрованому науковому процесі (надання рецензій, відзивів, проведення експертиз, робота у складі колегіальних наукових органів тощо).
Тісна співпраця науково-педагогічних працівників із галузями харчової і переробної промисловості, високий фаховий рівень наукових кадрів підтверджується участю провідних вчених Інституту у різноманітних наукових та галузевих колегіальних органах, що визначають державну політику в харчовій та переробній промисловості, а також у сфері науки і освіти.
Провідні штатні науковці інституту здійснюють керівництво докторантами та аспірантами.
Результати наукового пошуку викладачів Інституту відображаються в друкованих матеріалах, тематиці та змісті навчальних занять, консультативній допомозі, що надається викладачами підприємствам харчової та переробної промисловості. Викладачі інституту беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях з питань харчової та переробної промисловості.
ПУБЛІКАЦІЇ
Березянко Т.В.
 1. Березянко Т.В. Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції. Розвиток національного корпоративного сектору: інституціональний контекст : монографія. Київ, ТОВ «ДКС центр», 2010. 238 с. Ч.1.
 2. Березянко Т.В. Актуалізація державного управління. Розвиток національного корпоративного сектору: інституціональний контекст : монографія. Київ, ТОВ «ДКС центр», 2011. 358 с. Ч.2. Розділи 1,3.
 3. Проблеми державного регулювання діяльності малих підприємств : науково-методичний посібник. Березянко Т.В. в колективі авторів. Київ, ІПДО НУХТ, 2012. 112 с.
 4. Удосконалення законодавчого забезпечення захисту та державної підтримки вітчизняного товаровиробника. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев’ятої сесій ВР України постійного скликання : колективна монографія за ред. В.М. Литвина Київ, Інститут законодавства ВР України, 2012. 606 с . (Березянко Т.В. Т. 4. С. 227-238).
 5. Інституціоналізація управління розвитком корпоративного сектору/ Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : монографія /за ред. П.Р. Перерва. Харків: НТУ ХПІ, 2012. с (Березянко Т.В. 24 с.).
 6. Проблеми державного регулювання діяльності малих підприємств : науково-методичний посібник. Березянко Т.В.(колектив авторів). Київ, ІПДО НУХТ 2012, 112 с.
 7. Корпоративна суспільна та соціальна відповідальність в національному олієжировому комплексі : колективна монографія / Т.В.Березянко. Дніпропетровськ, НГУ, 2014, 105 с. 8 Березянко Т.В. Євроінтеграційні виклики адаптації підприємств олієжирової галузі : монографія. Київ, Вид-во «Кондор», 2014. 432 с.
 8. Березянко Т.В. Концепція відповідальної суспільної поведінки стейколдера : монографія / науково-практичне видання. Київ,Сталь, 2015. 140 с.
 9. Березянко Т.В. Спільні процедури ЄС у забезпеченні відповідальної поведінки корпоративного сектору : Колективна монографія. Київ, ЦП «Компринт», 2015. (Т.В.Березянко С. 192-209).