ІПДО НУХТ

Вчена рада IПДО НУХТ

Затвердження

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІПДО НУХТ

1.     Вчена рада Інституту післядипломної освіти НУХТ створюється для вирішення основних питань його діяльності у відповідності до Положення про ІПДО НУХТ, і згідно Закону України «Про вищу освіту», і є колегіальним органом управління.
2.     Вчена рада ІПДО утворюється строком на п’ять років у кількості, яку встановлює директор інституту. Склад Вченої ради затверджується наказом директора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
3.     До складу вченої ради входять члени дирекції, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів ІПДО НУХТ, голова профспілкової організації, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників ІПДО НУХТ і які працюють у ньому на постійній основі
Чисельність наукових, науково-педагогічних працівників у Вченій раді має становити не менше як 75 відсотків складу вченої ради.
Виборні представники обираються на Зборах відповідних структурних підрозділів Інституту.
Питання про дообрання членів Вченої ради вирішується директором інституту. Питання про заміну членів Вченої ради вирішується органами, які їх делегували, і затверджується директором.
Наказом по Інституту директор виводить зі складу Вченої ради тих членів, які припинили трудові відносини з Інститутом або перебувають у тривалому відрядженні, які входили до складу вченої ради за посадою і звільнені з неї. Наказом директора до складу Вченої ради вводяться нові члени відповідно до порядку формування Вченої ради.
4.     Голову Вченої раду ІПДО НУХТ обирають таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Обрання проводять на першому засіданні Вченої ради після затвердження її складу.
У разі відсутності на засіданні голови вченої ради, її очолює один із представників дирекції, за його вказівкою.
Секретар ВР призначається головою вченої ради з числа науково- педагогічних працівників інституту.
5.     Робота Вченої ради здійснюється згідно з планом, який розробляється на кожне півріччя.
6.     Вчена рада ІПДО:
6.1.     Розглядає питання щодо організації освітньої, навчально- методичної, наукової роботи, визначення перспективних напрямків розвитку і інноваційної діяльності ІПДО, формування переліку нових спеціальностей, напрямів та обсягів підготовки, яку має проводити інститут.
6.2.     Розробляє і подає на розгляд Конференції трудового колективу проект Положення Інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
6.3.     Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;
6.4.     Підбиває підсумки роботи інституту за кожне півріччя і дає рекомендації щодо її поліпшення. Заслуховує та обговорює річні та перспективні плани розвитку Інституту та звіти виконання фінансово- господарської діяльності, навчально-методичної, наукової, видавничої робіт.
6.5.     Періодично заслуховує звіти завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів про результати їх діяльності.
6.6.     порушує перед НУХТ питання щодо створення (ліквідації, реорганізації, перейменування) кафедр, лабораторій, інших структурних підрозділів відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.
6.7.     Розглядає питання щодо подовження терміну перебування на посадах професорів та завідувачів кафедр Інституту. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу.
6.5.     Розглядає справи здобувачів вчених звань і виступає з клопотанням перед Вченою радою НУХТ про присвоєння вчених звань професора та доцента.
6.6.     Розглядає питання про рекомендацію працівників інституту до присвоєння почесних звань і урядових нагород.
6.7.     Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
6.8.     Має право вносити подання про відкликання керівника Інституту з підстав, передбачених законодавством, Положенням про ІПДО НУХТ, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу;
6.9.     Розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю ІПДО.
6.10.     З метою вирішення конкретних проблем навчального процесу, інших питань діяльності інституту, при Вченій раді ІПДО можуть створюватись постійні та тимчасові комісії, перелік і склад яких визначається Вченою радою. Положення про комісії та їх персональний склад затверджуються директором.
7.     Рішення Вченої ради з усіх питань навчальної, наукової, методичної роботи приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів і є обов’язковим до виконання усіма, визначеними у рішенні, особами. При вирішенні кадрових питань рішення Вченої ради приймається таємним або відкритим голосуванням в установленому порядку.
8.     Рішення, прийняті Вченою радою, мають рекомендаційний характер. В разі необхідності на їх підставі директор може видавати накази, обов’язкові для виконання викладачами співробітниками і слухачами інституту.
9.     Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписують голова і секретар Вченої ради.
10.     Засідання Вченої ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради. Для позитивного рішення необхідно набрати за результатами таємного голосування не менше 3А голосів усіх присутніх членів Вченої ради за наявності кворуму.
11.     Секретар Вченої ради призначається наказом директора на строк від одного до п’яти років. Секретар ВР має такі обов’язки:
11.1.     Брати участь в оперативних нарадах, які проводить директор.
11.2.     Своєчасно узгоджувати з директором порядок денний, дату та час проведення засідань Вченої ради, сповіщати про них усіх членів ради та осіб, запрошених на засідання, вживати заходи щодо забезпечення кворуму. Реєструвати присутність членів Вченої ради на її засіданнях. У разі, коли член ради не має змоги взяти участь в засіданні, з’ясовувати причини відсутності та повідомляти про них Голову ради.
11.3.     Готувати робочі матеріали до проведення засідань Вченої ради та забезпечувати ними усіх її членів.
11.4.     В тижневий термін оформляти матеріали засідання Вченої ради (протокол, рішення) та подавати їх на затвердження Голові ради. Доводити рішення ради до безпосередніх виконавців.
11.5.     Забезпечувати контроль виконання рішень Вченої ради та повідомляти про його результати на її засіданнях.
11.6.     Вести діловодство Вченої ради у відповідності до затверджених вимог до номенклатури справ, реєстрації обліку, оформлення та зберігання документації.

 


  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача