УДК 659.4:664(477)
ББК 65.291.21:36(4Укр)
Д36

Рецензенти: д-р екон. наук, проф. О. К. Шафалюк (Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана);
д-р екон. наук, проф. О. І. Лабурцева (Київський національний торговельно-економічний університет);
д-р екон. наук, проф. Н. В. Семенченко (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут")

Рекомендовано Вченою радою Національного університету харчових технологій (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року)

Дерев'янко О. Г.
Д36
Репутаційний менеджмент підприємств: теорія, методоло- гія, практика : монограф. / О. Г. Дерев'янко. - К. : Видавництво "ДКС центр", 2016.- 471 с.
ISBN 978-617-7300-09-9

У монографії розглянуто теоретичні засади репутації підприємства в контексті сучасної парадигми управління, методологію формування сис-теми репутаційного менеджменту підприємств як бізнес-процесу вищого рівня, теорію та методики дослідження репутаційного менеджменту під-приємств, умови розвитку репутаційного менеджменту підприємств хар-чової промисловості під впливом перманентного реформування й еконо-мічних глобалізаційних процесів та результати дослідження репутаційно-го менеджменту на підприємствах харчової промисловості України. Для науковців, менеджерів-практиків, викладачів, аспірантів та сту-дентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

УДК 659.4:664(477) ББК
65.291.21:36(4Укр)

ISBN 978-617-7300-09-9

© Дерев'янко О.Г., 2016 ©
Національний університет харчових технологій, 2016

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ЗО-зв'язок (англ. - 3rd Generation) - "третє покоління", набір послуг
ATL (англ. - above-the-line - над рискою) і BTL (від англ. -below the line - під рискою) - комунікації
AVE (англ. - Advertising Value Equivalent) - рекламний еквівалент
CSR (англ. - Corporate social responsibility) - корпоративна соці¬альна відповідальність
ERP-системи (англ. - Enterprise resources, planning) - управління ресурсами підприємства)
FMCG-ринок (англ. - Fast Moving Consumer Goods) - загальна назва для товарів повсякденного вжитку
GR (англ. - Government Relations) - оптимізація відносин із владою ІРО (англ. - Initial Public Offering - перший публічний продаж акцій акціонерного товариства
1R (англ. - Investor Relations) - оптимізація відносин з інвесторами М&А - (англ. - Merges and Acquisitions) - перекладають як "злиття та поглинання"
NPV (англ. - Net present value) - чиста приведена вартість PR (англ. - Public Relations) - це менеджмент сприйняття: тех¬нологій, праці, фахівців, заходів, активності, впливу, діяльності, агентства-аутсорсера, матеріалів, статті, зусиль, події тощо RM (англ. - Reputation Management) - репутаційний менеджмент ROI (англ. - return on investments) - фінансовий коефіцієнт, що ілюструє рівень прибутковості або збитковості бізнесу
WIMAX (англ. - Worldwide Interoperability for Microwave Access) — бездротовий Інтернет
ЄС - Європейський Союз (англ. - European Union) - економіч¬ний і політичний союз держав - членів Європейських Спільнот (ЄВС, ЄОВіС, Євратом)
МСФО - Міжнародні стандарти фінансової звітності ТМ - торговельна марка
ЦАІВ - цільові аудиторії інформаційного впливу ЦПКР - Центр політичної кон'юнктури Росії, приватна комер¬ційна компанія

  
  
  
  

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя