ІПДО НУХТ

Наукові видання
Національного університету харчових технологій

«Наукові праці Національного університету харчових технологій» включено до переліку наукових фахових видань України з технічних та економічних наук (Бюлетень ВАК України № 1, 2010), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. У журналі публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок та прикладних досліджень. Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами відповідної галузі.
Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств.
Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» індексується наукометричними базами:
Index Copernicus,  EBSCOhost, CABI Full Text, Universal Impact Factor, Google Scholar. Журнал рекомендовано Міністерством науки та вищої освіти Польщі для публікації результатів наукових досліджень.

«Цукор України». Науково-практичний журнал. Є фаховим виданням в галузях наук: «Економіка» та «Технічні науки», зареєстрований у ВАК з 2003 року.
До редакційної колегії журналу входять науковці ІПДО НУХТ (Київ): д.е.н., професор Бутнік-Сіверський О.Б., д.т.н., професор Хоменко М.Д., к.т.н. доцент Штангеєв К.О., Калініченко М.Ф.
Вимоги до оформлення статей.   Інформація для авторів

Журнал «Упаковка». Перереєстрований Президією ВАК України (Постанова № 1-05/7 від 10.11.2010 року) як наукове видання з технічних наук.
Вимоги до оформлення статті.

«Харчова промисловість». Журнал «Харчова промисловість» зареєстрований президією ВАК України (постанова № 1-05/6від 16.12.2009 р.) як наукове видання з технічних наук. Реєстаційне свідоцтво: серія KB№ 6890 від 23.01.03 р. Засновник і видавець: Національний університет харчових технологій. До редакційної колегії вдодить д.т.н., професор Оболкіна В.І.
Вимоги до оформлення статей.

 «Ukrainian Journal Food Science». Журнал індексується наукoметричними базами Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, UlrichsWeb, Global Impact Factor, CABI full text, Online Library University Southern Denmark, Directory Research Journals Indexing, Universal Impact Factor, Directory Open Access scholarly Resources, European Reference Index for Humanities and Social Sciences, Directory Open Access Journals, InfoBase Index, Chemical Abstracts Service,.
 «Ukrainian Journal of Food Science» орієнтований на публікацію результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі харчової хімії та біохімії, мікробіології, процесів та технологій, гігієни харчування та екології, економіки та управління.
Всі статті рецензуються провідними спеціалістами відповідних галузей науки.
Вимоги до оформлення статей. Мова статі – англійська.

«Ukrainian Food Journal» - міжнародне наукове періодичне видання для публікації результатів досліджень фахівців у галузі харчової науки, техніки та технології, хімії, економіки і управління. Перевага в публікації результатів досліджень надається студентам, аспірантам та молодим вченим.
Журнал індексується наукoметричними базами Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, UlrichsWeb, Global Impact Factor, CABI full text, Online Library University Southern Denmark, Directory Research Journals Indexing, Universal Impact Factor, Directory Open Access scholarly Resources, European Reference Index for Humanities and Social Sciences, Directory Open Access Journals, InfoBase Index Chemical Abstracts Service.
Вимоги до оформлення статей. Мова статті – англійська.

 


  • DOI