МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Державна наукова установа
"Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого"
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

ГО "Український міжнародний інститут агропромислового інжинірингу"

В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар

БІОСФЕРА ТА АГРОТЕХНОЛОГІЇ:
ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією В. Кравчука

УДК 502.211:631.5.001.82
ББК 28.080.3
Б 63

Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник
Лист # 37-128-13/2627 від 25.06.2015 р.

Рекомендовано до друку Вченою радою
Державної наукової установи " Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (протокол # 7 від 25 грудня 2013 року)

Рецензенти:
М. Мельничук - доктоп біологічних наук, професор, академік НААН України
В. Адамчук - доктор технічних наук, професор, академік НААН України

Б 63

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник / [Колектив авторів]; за редакцією В. Кравчука; Міністерство аграрної політикм та продоволтства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого - Дослідницьке, 2015. - 239 с.

ISBN 978-617-657-022-6

У посібнику викладено наукові основи формування агробіоінженерних проектів у системі "Біосфера - агротехнології - інженерні рішення" як безальтернативного варіанту вирішення комплексу екологічних, енергетичних та соціальних проблему у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наведено проекти адаптивного управління виробництвом продукції рослинництва з використанням даних дистанційного зондування Землі та елементів точного (керованого) землеробства, новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби, біотехнології вирощування сільськогосподарських культур з використанням ендофітних і ґрунтових мікроорганізмів, а також методологію моніторингу агроресурсів та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, перспективи застосування вітчизняних біологічних стимуляторів ростц в рослинництві і біологічного захисту рослин на основі ентомологічних та біологічних препаратів. Крім того, представлено методику розрахунку викидів парникових газів землями сільськогосподарського призначення.

Для наукових прцівників, викладачів, аспірантів, студентів аграрних навчальних закладів за спеціалтностями: 6.100202 " Процеси, машини та обладнання агропромилового виробництва", 6.040106 " Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 6.051401 "Екобіотехнологія", 8.05140104 "Агробіотехнологія", а також для керівників та фахівців агропідприємств.

УДК 502.211:631.5.001.82
ББК 28.080.3

© В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар, 2015

©Державна наукова установа " Український науково-
дослідний інститут прогнозування та випробцвання
техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда Погорілого", 2015

.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя