ІПДО НУХТ

СТРУКТУРА інституту оптимально відповідає функціональним завданням у головних сферах його діяльності:

 • забезпечення відповідності змісту і якості освітніх послуг вимогам ринку праці;
 • підвищення рівня освіченості, культури та професійної кваліфікації працівників підприємств і організацій, дорослого населення держави;
 • збільшення пропозиції на ринку освітніх послуг, підвищення ефективності надання освітніх послуг;
 • сприяння поліпшенню функціонування системи управління галуззю через інформаційно-комунікативний обмін між суб'єктами навчального процесу;
 • розробка проблем післядипломної освіти керівних працівників і спеціалістів;
 • задоволення культурних і духовних потреб слухачів;
 • створення й підтримання належних умов для проживання і навчання слухачів.

МІСІЯ

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств АПК в умовах відкритого ринку шляхом удосконалення знань і умінь керівників, професіоналів, фахівців та технічних працівників відповідно до потреб сучасного виробництва.

УПРАВЛІННЯ діяльністю ІПДО НУХТ
         Як державний заклад освіти (відокремлений підрозділ Національного університету харчових технологій) Інститут післядипломної освіти НУХТ провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів України, Положення про ІПДО НУХТ, затвердженого 17.07.2001.
         Діяльність ІПДО НУХТ, робота структурних підрозділів ІПДО НУХТ регламентуються відповідними положеннями, затвердженими в установленому порядку.
         Управління діяльністю ІПДО НУХТ здійснюється дирекцією згідно зі Статутом університету, рішеннями Вченої ради НУХТ та у відповідності до чинного законодавства України.
         Директор Інституту здійснює загальне керівництво ІПДО і несе відповідальність за результати його діяльності, вирішує важливі питання життєдіяльності, контролює та координує роботу адміністрації і Вченої ради, здійснює зовнішнє представництво ІПДО НУХТ. 
          Вчена рада – дорадчий орган з питань наукової і навчальної роботи:

 • розглядає питання організації навальної, навчально-методичної та навчально-дослідної роботи, визначення перспективних напрямів розвитку і діяльності ІПДО НУХТ, напрямів та обсягів підготовки, яку має проводити Інститут;
 • підбиває підсумки роботи Інституту за кожне півріччя і дає рекомендації щодо її поліпшення, заслуховує та обговорює річний звіт про роботу;
 • розглядає питання заміщення посад професорсько-педагогічного складу, розглядає справи пошукачів вчених звань;
 • розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю ІПДО НУХТ.

         Конференція трудового колективу – колегіальний орган громадського самоврядування. 
         Профспілковий комітет – повноважний представник працівників і захисник їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

 
 • nuht-banner
 • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача