ІПДО НУХТ

Кафедра економіки, обліку та фінансів

проводить у 2012 році (12.03-24.03.2012)
підвищення кваліфікації за рахунок державного бюджету
головних бухгалтерів та бухгалтерів підприємств  харчової та переробної промисловості
за такою програмою:

Бухгалтерський управлінський та фінансовий облік
Організація і ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства  та система стандартів бухгалтерського обліку. План рахунків та їх класифікація за економічним змістом та призначенням. Баланс, його структура та особливості складання. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань. Облік основних засобів, їх оцінка, переоцінка, амортизація. Облік нематеріальних активів та їх документальне оформлення. Операції з нематеріальними активами та їх оподаткування.  Облік запасів і витрат діяльності. Методи оцінки запасів та методи калькулювання. Фінансовий облік, звітність, визначення фінансових результатів. Визначення доходів і витрат. Облік коштів, розрахунків та інших активів. Звіт про рух грошових коштів. Облік довгострокових та поточних зобов’язань. Облік цінних паперів. Облік операцій з валютою (курсові різниці)
Податковий кодекс України в господарській діяльності підприємства
Система податків підприємства та їх зміст: загальні засади встановлення податків і зборів;
Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Одиниця виміру бази оподаткування; Ставка податку. Базова (основна) ставка податку; Гранична ставка податку. Абсолютна та відносна ставки  податку. Обчислення суми податку. Податкові пільги; Податковий період. Види податкового періоду; Види податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори
Адміністрування податків та зборів: Податкова звітність: податкова декларація (розрахунок); особи, які несуть відповідальність за складення податкової  звітності; складення податкової декларації; подання податкової декларації до органів державної податкової служби; внесення змін до податкової звітності. Податкові консультації та наслідки їх застосування. Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів. Податковий контроль та способи його здійснення. Облік платників податків. Види перевірок: камеральні; документальні (планові або позапланові; виїзні та невиїзні); фактичні перевірки (за місцем фактичного провадження платником податків діяльності), порядок та строки їх проведення. Оформлення результатів перевірок. Відповідальність: штрафні санкції. Пеня.  
Податок на прибуток підприємства: Платники податку. Об’єкт оподаткування; Порядок визначення доходів та їх склад. Ставка податку. Податкові періоди; Податкова база і податковий облік. Податковий облік процентних витрат; Амортизація. Порядок нарахування амортизації; Облік курсових різниць Облік постійних та тимчасових різниць; Облік збитків; Оподаткування окремих операцій: дивіденди, роялті. Витрати стосовно орендних платежів. Податкові пільги . Податкові канікули Звітність з податку на прибуток підприємств.
Податок на додану вартість: Реєстрація платника та податковий облік. Об’єкт та база оподаткування. Податковий кредит. Автоматичне відшкодування ПДВ. Єдиний реєстр податкових накладних. Звітність податку на додану вартість
 Акцизний податок: Об’єкт та база оподаткування. Особливості нарахування податку. Складення та подання декларації з акцизного податку
 Податок на доходи фізичних осіб: Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. Податкова знижка. Податкові соціальні пільги. Незалежна професійна діяльність. Оподаткування підприємців. Звітність.
Загальні питання, що стосуються транспортного збору,   плати на землю, екологічного податку
Економіка підприємства:
Планування та прогнозування діяльності підприємства. Методи планування (бізнес-планування,  бюджетування). Інвестиційний процес та його інноваційна складова (проектування, оцінка ефективності, вибір рішень). Інтелектуальна власність в господарській діяльності підприємства. Формування витрат підприємства з урахуванням противитратного механізму та управління ними. Цінова політика та механізм ціноутворення. Оплата праці та її державне регулювання.
Фінансовий менеджмент

Фінанси підприємства в сучасних умовах господарювання. Банківська система та ринок позичкового капіталу. Біржі та управління фінансовими ризиками. Фінансовий менеджмент.  Фінансова діагностика підприємства. Фінансові операції та доходність цінних паперів. Дивідендна політика. Управління капіталом підприємства.
Правове забезпечення підприємства:
Господарська діяльність та її правові ознаки. Право інтелектуальної власності.  Господарські договори; договірні зобов’язання та наслідки їх порушень. Судоустрій України. Захист прав та  законних інтересів судом.  Правове регулювання трудових відносин. Закон України « Про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійного законодавства».
Сучасні засоби інформатики для вирішення виробничих завдань.
Екологічні проблеми виробництва.
Охорона праці.

При поданні лекційного та практичного матеріалу враховується специфіка галузей харчової та переробної промисловості. За замовленнями підприємств та їх об’єднань можуть бути внесені зміни та доповнення до програми. По закінченню навчання слухачам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

В разі необхідності слухачі забезпечуються гуртожитком.

Заявки направляти за адресою ІПДО НУХТ: 03190, м. Київ, вул. Естонська, 8-А

Тел/факс (044) 449-96-83                              E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду