ІПДО НУХТ

2007

Разом зі змінами у соціально-економічному житті, кроками, що їх зробила Україна до інтеграції у СОТ, Інститут акцентує увагу спеціалістів галузі на необхідності підвищення рівня вітчизняного виробництва, урахування вимог до безпеки і якості харчових продуктів у Європі та розвинених країнах світу, розумінні необхідності гармонізації вітчизняних стандартів на харчові продукти до європейських, оснащення контрольних лабораторій сучасним обладнанням.
Протягом останніх 6 років Інститут поглиблює зв’язки з галуззю, яка динамічно розвивається і так само динамічно у ній відбуваються процеси зміни форм власності, кадрові зміни, впровадження нових видів продукції, модернізація технологічних процесів, обладнання, контролю. Виставкова діяльність дозволяє професорам і викладачам Інституту значно наблизитись і взяти участь через спільне вивчення проблем галузі та шляхом консультацій спеціалістів і власників щодо впровадження нових пропозицій ринку обладнання, інгредієнтів тощо, в інноваційному процесі, який характеризує сучасний стан харчової галузі.
21-23 березня
2007 р. відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція провідних спеціалістів бурякоцукрової галузі, організована Національною асоціацією цукровиків України “Укрцукор”, Національним університетом харчових технологій та нашим Інститутом післядипломної освіти НУХТ. Серед інших на пленарних і секційних засіданнях виступили з доповідями професори кафедри виробництва цукру і сахаридів ІПДО НУХТ Хоменко М.Д., Скорик К.Д., доценти Штангеєв К.О., Дмитренко О.У., ст. викладачі Сорокін А.І., Калініченко М.Ф. та Чупахіна В.П. Щорічно науково-практична конференція провідних спеціалістів бурякоцукрової галузі збирає у свої рядах понад 400 спеціалістів виробництва, науково-дослідних установ, навчальних закладів, впроваджу вальних організацій тощо.
З огляду на потреби забезпечення спеціалістів цукрової галузі, які періодично підвищують кваліфікацію в ІПДО НУХТ, а також працюють над удосконаленням свого фахового рівня самостійно, навчальною літературою, розрахованою на аудиторію працівників з вищою та середньою спеціальною освітою, які працюють на посадах начальників цехів, майстрів змін, завідувачів майстернями та ін., М.Д. Хоменком, д.т.н., професором, завідувачем кафедри виробництва цукру і сахаридів ІПДО НУХТ,  підготовлено до друку та видано навчальний посібник “Сучасні схеми та обладнання для переробки цукрових буряків. Транспортування, очищення, отримання стружки і дифузійного соку” обсягом 11,5 друк. арк. Значний обсяг викладеного у посібнику матеріалу структуровано у вигляді таблиць та виробничих ситуацій із детальним аналізом причин, можливих ускладнень та наслідків ненормального перебігу виробничих процесів. Розділ “Тести контролю знань” укладено для застосування в аудиторії слухачів, але передбачено і можливість користування методикою контролю при самостійному навчанні. Посібник може слугувати вірогідним джерелом в актуальному нині аспекті вивчення, а також при розробленні та впровадженні на підприємствах систем менеджменту якості та безпечності продукції цукрової галузі. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист від 17.03.06 № 14/182-672.
Професором тієї ж кафедри к.т.н. Скориком К.Д. у співавторстві з авторським колективом Національного університету харчових технологій у 2007 році видано книгу “Технологія цукристих речовин. Лабораторний практикум”. УДК 664:658.562. У книжці викладено сучасні методики аналізів сировини, напівпродуктів, готової продукції, відходів і побічних продуктів цукрового виробництва, арбітражні методи, вимоги державних стандартів України і Міжнародної комісії з єдиних методів досліджень в цукровій промисловості (ICUMSA); методики встановлення та контролю оптимального технологічного режиму в процесі перероблення цукрових буряків різної якості, визначення та розшифровки втрат буряком аси та цукрози під час зберігання та перероблення коренеплодів буряків.
Скорик К.Д. виступає з доповіддю на конференції цукровиків у НУХТ
Скорик К.Д. виступає з доповіддю на конференції цукровиків у НУХТ

Наведено приклади розрахунків, статистичне оброблення результатів вимірювань у технологічних процесах, запитання для самоперевірки. Книжка призначена для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.091703 “Технологія цукристих речовин”, аспірантів, докторантів та фахівців галузі.
Доцентом кафедри виробництва цукру та сахаридів к. т. н. Штангеєвим К.О. розроблено навчальний посібник “Раціоналізація теплового господарства цукрових заводів” обсягом 3,6 друк. арк., та ст. викладачем Сорокіним А.І. – навчальний посібник “Оборотні системи охолоджувального водопостачання в бурякоцукровому виробництві та сучасні технології обробки оборотних вод” обсягом 3,0 друк. арк. Усі 3 видання можуть слугувати як навчально-методичне забезпечення технічно-технологічних модулів програм навчання зі спеціалізацій “Менеджмент бурякоцукрового виробництва” і “Заготівля, збереження та переробка цукрових буряків”, підготовлених кафедрою.
16-19 травня 2007 у спеціалізованій виставці "Молочна і м'ясна індустрія ХХІ століття" (організатор Міністерство аграрної політики України, розпорядник ТОВ “Україна-Сервіс”) у Міжнародному Виставковому Центрі на Броварському проспекті, 15 кафедра переробки м'яса й молока провела заняття “Організація виробництва” з групою технологів і начальників змін міськмолзаводів. Слухачі ознайомились із асортиментом сучасного виробництва в молочній галузі, новими видами молочних консервів, застосуванням харчових добавок, мали можливість запитувати й почути від виробників інгредієнтів обгрунтовані відповіді на свої запитання. Професійно сплановане викладачем відвідання галузевої виставки групою спеціалістів цієї галузі значно підвищує ефективність засвоєння знань і рівень роботи групи. Професор Катаєва С.Є. виступила на семінарі “Молочна і м’ясна індустрія ХХІ століття” з доповіддю “Системи безпеки (НАССР) на підприємствах харчової промисловості”. Тези опубліковано.
Професор Катаєва з технологами-виробниками морозива.

Професор Катаєва з технологами-виробниками морозива.

6-9 червня 2007 р. у рамках 12 Міжнародної спеціалізованої виставки Технології та обладнання для елеваторної, борошномельно-круп'яної, хлібопекарської, макаронної та кондитерської галузей промисловості". Сировина, харчові інгредієнти, добавки та прянощі. Хлібобулочні, борошняні, кондитерські й макаронні вироби» та. “КондитерЭкспо-2007/Хліб-2007” ІПДО НУХТ був учасником Третьої Міжнародної науково-практичної конференції “Хлібопекарська промисловість. Проблеми та перспективи розвитку”. Усі викладачі кафедри хлібопекарського і кондитерського виробництв на чолі із завідувачкою кафедри д.т.н. доц. Оболкіною В.І. проводили консультації на виставці, протягом двох днів брали безпосередню участь у семінарах. Відділом редакційно-видавничої діяльності та інформаційного забезпечення під час виставки було отримано для поповнення бібліотеки інституту російські періодичні видання “Хлебопродукты”, “Кондитерская промышленность”, “Пищевая промышленность”, що вийшли друком у 2007 р.
Жовнірова, Пархоменко            Хомічак Л.М., професор та Оболкіна В.І., д.т.н., НУХТ
Доцент Жовнірова М.В. та генеральний директор                 ПрофесорХомічак Л.М. та Оболкіна В.І., д.т.н.,
ВАТ «Київхліб» Пархоменко П.М.                                                      зав. кафедри хлібопекарського та кондитерського
на відкритті 12 Міжнародної виставки                                       виробництв ІПДО НУХТ

2-4 липня 2007 року ІПДО НУХТ (відповідальний керівник проекту д.б.н. професор Катаєва С.Є.) спільно з Національним університетом провів науково-практичний семінар “Підвищення якості і безпеки сировини та харчових продуктів”. З доповіддю “Законодавчі аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості виступив директор Ліги виробників харчових продуктів Кузнєцов Г.Д.; з доповіддю “Система управління безпекою харчових продуктів” – зав. відділом Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, к.м.н. Подрушняк А. Є. Про практику застосування Закону України “Про безпечність харчових продуктів” доповіла заступник директора департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України  Григоренко А.А.; з доповіддю “ Моніторинг важких металів у навколишньому середовищі” – д.в.н., професор, зав. кафедри НАУ – Засекін Д. А. У семінарі взяли участь науковці НУХТ.
Викладачі ІПДО Киселева О.О та Подвязникова Н.М. з технологами.                       Акінфієва Ірина, Катаєва С.Є.
Викладачі ІПДО Кисельова О.О та Подвязникова Н.М.        Журнал «Продукти & Інгредієнти» -
з технологами.                                                                                    один з провідних часописів харчової й переробної галузей    
  

3-9 листопада 2007 р. у Києві відбувся традиційний щорічний “Європейський тиждень якості в Україні”. Якість є основою промислової реструктуризації, що відбувається в Україні; вимогам до вітчизняних підприємств у зв’язку з інтеграцією до ЄЕС та СОТ був присвячений 16-й Міжнародний Форум “Дні якості в Києві-2007”. У минулому році Європейський тиждень якості проводився під гаслом: “Якість в Європі: інновації і турбота” та за підтримки європейської організації якості (EOQ), Європейського фонду управління якістю (EFQM) та Міжнародної гільдії професіоналів якості.
3-а Спеціалізована виставка “Стандарти і якість-2007. Сучасні технології третього тисячоліття” відбулася 03-08 листопада 2007 р. у Виставковому залі Торгово-промислової палати України (вул. Велика Житомирська, 33). У науково-практичних конференціях “Контроль і випробування: проблеми, рішення, перспективи” та “Якість в Україні: інновації та турбота” взяли участь професор Катаєва С.Є., провідний спеціаліст лабораторії з визначення вмісту важких металів Кир’янова Г.А., ст. викладач кафедри переробки м’яса і молока Стахурська Л.В., ст. викладач кафедри агротехнології та екологічної безпеки Тищенко О. Г.

2008 рік
12-14 лютого 2008 р. відбулися: 6-а Міжнародні спеціалізована виставка обладнання для харчової й переробної промисловості УкрПродМаш-2008, 4-я Міжнародна спеціалізована виставка пакувального обладнання, технологій та упаковки для продуктів харчування УкрПродПак-2008 та 11-а Міжнародна Виставка "Сільське господарство та Садівництво "KievAgriHort-2008” у Міжнародному Виставковому Центрі (Броварський проспект, 15) організатор виставки - ПРЕМ'ЄР ЕКСПО. Завідувач кафедри агротехнологій та екологічної безпеки доцент Глеваський В.І., викладачі цієї ж кафедри: доц. Нездоля С.В., Санова А.Г.,. професор кафедри біотехнології Катаєва С. Є., доцент кафедри економіки, обліку та фінансів Жовнірова М.В. взяли участь у семінарах, присвячених , зокрема, безпечності застосування тари й упаковки, виготовленої з полімерних матеріалів,  для харчових продуктів, а також з проблем екології в рамках виставок. Планово-договірний відділ Інституту планує час навчання груп слухачів галузевого спрямування, намагаючись якомога частіше надати можливість спеціалістам ознайомитися з роботою підприємств галузі під час виставок.
Случачі на виставці з куратором групи Мазуром М.І.
Слухачі інституту відвідують виставки

20-23 лютого 2008 р у розвиток співпраці з галузевими формуваннями ІПДО виступив як співорганізатор, а кафедра хлібопекарського та кондитерського виробництв взяла участь у 4 Міжнародному інформативно-консультативному практикумі «Кондитерські вироби та харчоконцетрати. Енергозберігаючі технології, автоматизація виробництва, харчові добавки та ароматизатори», організованого ЗАТ «Укркондитер» за сприяння Міністерства аграрної політики та Департаменту харчової промисловості. у м. Яремча Івано-Франківської області. Д.т.н. Оболкіна виступила з доповіддю «Новые технологи кондитерских изделий с использованием комплексных структурообразователей на основе гидроколлоидов и поверхностно-активных веществ».
25-29 лютого 2008 Інститутом було проведено науково-практичний семінар «Системи управління безпекою харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000:2007. Вимоги та аспекти застосування». Відповідальний керівник проекту – Катаєва С.Є., д.т.н., професор кафедри біотехнології. У семінарі брали участь керівники відділів та департаментів Міністерства охорони здоров’я, Міністерства аграрної політики, Державного комітету продовольства, Національної Академії наук України. На порядку денному стояли теми вивчення та обговорення: Законодавчі аспекти підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Контроль ГМО та маркування харчових продуктів. Контроль якості і безпеки харчових продуктів (мікробіологічний контроль, антибіотики та ін.)
18-21 березня 2008 р. Колектив ІПДО брав участь в ХІ Міжнародній спеціалізованій виставці м'ясних та молочних продуктів, напівфабрикатів. та продуктів швидкого приготування, заморожених продуктів “УКРМ'ЯСОМОЛПРОМ-2008”, «СВІТ МОРОЗИВА ТА ХОЛОДУ-2008», «ПРОПАК-2008» та Міжнародній спеціалізованій виставці промислового, торгового холодильного та морозильного обладнання “ХОЛОД-2008”. Викладачі кафедр технології м’яса та молока доценти А.О. Бовкун, М.І. Мазур, ст. викл. Млечко Л.А., Селюченко М.І. та проф. Катаєва С.Є. взяли участь у семінарах "Нові технології та харчові інгредієнти для виробництва морозива та молочних продуктів», «Технології, сировина та добавки. Обладнання для м'ясної промисловості”, “Обладнання для молочної промисловості”, організованих асоціацією “Укрм'ясо” спільно з Національним університетом харчових технологій та провідними впроваджувальними фірмами, які працюють в Україні. Протягом останніх 7-8 років Інститут поглиблює зв’язки з харчовими й переробними галузями, що динамічно розвиваються і так само динамічно у них відбуваються процеси зміни форм власності, кадрові зміни, впровадження нових видів продукції, модернізація технологічних процесів, обладнання, контролю. Виставкова діяльність сприяє цим зв’язкам через спільне вивчення проблем галузі та шляхом консультацій спеціалістів і власників щодо впровадження нових пропозицій ринку обладнання, інгредієнтів тощо, в інноваційному процесі, який характеризує сучасний стан харчової галузі.

 Конференция в рамках виставки.2008
Участники обговорення

26-29 березня 2008 відбулися щорічні виставки «ПродЕкспо» та «Продтехмаш-2008» у виставковому центрі на вул. Салютній, 2, де викладачами кафедри хлібопекарської та кондитерської промисловості доц.. Рекославським В.В. та ст. викл. Кисельовою О.О. були проведені консультації для спеціалістів галузі.
Відкриття виставки молочної галузі. Виноградови та Бондаренко В.М.
Відкриття виставки

25-27 березня 2008 р. відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція провідних спеціалістів бурякоцукрової галузі “Підвищення конкурентоспроможності цукрового виробництва та його науково-технічне забезпечення”, в якій взяли участь 517 осіб, представники 84 цукрових заводів України, обласних асоціацій, групових лабораторій, проектних, науково-дослідних, учбових інститутів, налагоджувальних, машинобудівних організацій і підприємств України, 74 спеціалізованих фірми, а також спеціалісти зарубіжних країн: Молдови, Білорусі, Росії, Німеччини, Франції, Чеської Республіки, Польщі та ін. За результатам семінару видано рекомендації обсягом 196 стор., наклад 450 примірників. Конференція організована Національною асоціацією цукровиків України “Укрцукор”, Національним університетом харчових технологій та Інститутом післядипломної освіти НУХТ. Серед інших на пленарних і секційних засіданнях виступили з доповідями професори кафедри виробництва цукру і сахаридів ІПДО НУХТ Хоменко М.Д., Скорик К.Д., доценти Штангеєв К.О., Дмитренко О.У., ст. викладачі Сорокін А.І., Калініченко М.Ф. та Чупахіна В.П. Щорічно науково-практична конференція провідних спеціалістів бурякоцукрової галузі збирає у свої рядах понад 400 спеціалістів виробництва, науково-дослідних установ, навчальних закладів, впроваджу вальних організацій тощо.
Для якісного забезпечення галузі навчальними та довідковими матеріалами, практичного забезпечення  посібниками навчального процесу в Інституті післядипломної осві та для користування на виробництві у 2008 р. було створено і вийшло друком галузеве нормативне видання «Технологічний процес виробництва цукру з цукрових буряків: Правила усталеної практики15.83-37-106:2007/ Кол. авторів: Калініченко М.Ф., Чупахіна В.П., Хоменко М.Д., Скорик К.Д., Штангеєв К.О.  К.: Цукор України, 2008.  418 с., у якому доробок науково-педагогічного колективу кафедри виробництва цукру та сахаридів ІПДО НУХТ склав 1,9 друк. арк.
Для спеціалістів цукрової галузі, які періодично підвищують кваліфікацію в ІПДО НУХТ, а також працюють над удосконаленням свого фахового рівня самостійно, навчальною літературою, розрахованою на аудиторію працівників з вищою та середньою спеціальною освітою, які працюють на посадах технологів, начальників цехів, майстрів змін, та ін., Скориком К.Д., к.т.н., професором кафедри виробництва цукру і сахаридів ІПДО НУХТ, готується до друку навчальний посібник «Якість цукру: вимоги, контроль, менеджмент» обсягом 4,5 друк. арк. Професором Скориком К.Д. у співавторстві з авторським колективом Національного університету харчових технологій у 2007 році видано книгу “Технологія цукристих речовин. Лабораторний практикум”. УДК 664:658.562. У книжці викладено сучасні методики аналізів сировини, напівпродуктів, готової продукції, відходів і побічних продуктів цукрового виробництва, арбітражні методи, вимоги державних стандартів України і Міжнародної комісії з єдиних методів досліджень в цукровій промисловості (ICUMSA); методики встановлення та контролю оптимального технологічного режиму в процесі перероблення цукрових буряків різної якості, визначення та розшифровки втрат буряком аси та цукрози під час зберігання та перероблення коренеплодів буряків. Наведено приклади розрахунків, статистичне оброблення результатів вимірювань у технологічних процесах, запитання для самоперевірки. Книжка призначена для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.091703 “Технологія цукристих речовин”, аспірантів, докторантів та фахівців галузі. Разом з навчальним посібником професора Хоменка М.Д. “Сучасні схеми та обладнання для переробки цукрових буряків. Транспортування, очищення, отримання стружки і дифузійного соку” обсягом 11,5 друк. арк. (Гриф МОН України, лист від 17.03.06 № 14/182-672) усі 3 видання можуть слугувати як навчально-методичне забезпечення технічно-технологічних модулів програм навчання зі спеціалізацій “Менеджмент бурякоцукрового виробництва” і “Заготівля, збереження та переробка цукрових буряків”, підготовлених кафедрою, а також становлять значний доробок у навчально-методичне забезпечення викладання  за програмами підвищення кваліфікації ОППК з урахуванням умов і вимог сьогодення, а саме: розширення асортименту продукції на цукрових заводах; підвищення якості сировини, напівпродуктів і готової продукції та сучасні методи їх контролю, відповідність готової продукції до вимог СОТ. Виступає Калиниченко М.Ф.
На семінарі головних технологів цукрових заводів В ІПДО.
Доповідає заступник Голови НАЦУ «Укрцукор» Калініченко М.Ф.
У президії професори Хоменко М.Д., Чернявська Л.І.

9-12 вересня 2008 р. виставковою компанією "АККО Інтернешнл" було проведено щорічні Міжнародні спеціалізовані виставки обладнання та технологій для харчової промисловості ІНПРОДМАШ'2008, 9-му Міжнародну спеціалізовану виставку обладнання та технологій для упаковки УПАКОВКА'2008 та 14-у Міжнародну спеціалізовану виставку індустрії солодких виробів (спільно із ЗАТ "Укркондитер") SWEETS Ukraine/ЛАСОЩІ' 2008. Інститут післядипломної освіти брав активну участь у виставці спільно з Національним університетом харчових технологій та ЗАТ “Укркондитер”. Кафедра хлібопекарського і кондитерського виробництв ІПДО НУХТ по слідах участі у Четвертому Міжнародному науково-практичному семінарі-практикумі, що проходив під проводом Державного комітету харчової промисловості Мінагрополітики України в лютому 2008 р. в м. Яремче Івано-Франківської області (тези доповідей опубліковано) проводила консультації проводила роботу з організації науково-практичного семінару (доценти Оболкіна В.І., Рекославський В.В., Волощук Г.І., старші викладачі к.т.н. Залевська Н.О., Кисельова О.О.).
1-3 жовтня 2008 р. на запрошення дирекції Виставкового комплексу «КиївЕкспоПлаза» Інститут брав участь в організації і проведення семінарів в рамках форуму «Комплексне забезпечення лабораторій в Україні». Науково-практичний семінар «Фізико-хімічні методи контролю сировини та харчових продуктів» за участі МОЗ (Інституту гігієни та медичної екології АМН, Національного медичного університету ім. Богомольця), МінАПУкраїни, Національної академії наук, представленої Інститутом екогігієни та токсикології ім.  Л. Медведя 29 вересня – 4 жовтня було проведено в ІПДО із залученням його учасників до наукової конференції «Наукоємна продукція і технології. Технічне забезпечення науково-дослідних лабораторій», що проводилася Національною академією наук України та у конференції української асоціації якості «ВТО: Конкурентоспроможність та системний менеджмент» в рамках виставки «LABComplEX». Відповідальний керівник проекту – професор кафедри біотехнології д.т.н. Катаєва С.Є. Основними питаннями для обговорення учасників семінару були: Вимоги до харчової продукції та нормативної документації на неї. Європейські стандарти якості та безпеки харчових продуктів. Європейська система акредитації лабораторій на компетентність. Аналітичні прилади для контролю мікробіологічних показників. ГМО та методи дослідження сировини та харчових продуктів. У заходах взяли участь завідувач лабораторії безпечності продуктів харчування к.т.н. Власюк М.Г., провідний інженер Кротюк Н.Г., ст. викладач кафедри переробки м’яса і молока Стахурська Л.В., ст. викладач кафедри агротехнології та екологічної безпеки Тищенко О. Г.